چارشمبه :: پانیذ


چارشمبه

درخواست حذف این مطلب
بش گفتم میای بریم ترقه بازی؟گفت باشه...لباس پوشیدیم...اومد رفت جلوی دیوار با خودش حرف میزد و خیلی محترمانه به دیوار میگفت خواهرم هستن.بش گفتم چرا میگی خواهر...بگو داداشمه...گفت نه دارم خودمو آماده میکنم وقتی گرفتنت چجوری آزادت کنم...!من بزرگترم آره.
+نمیشه که با مانتو و شال رفت...حال نمیده .اینجور مواقع باید پسر شد به اعتقاد این جماعت...مام اسم ریخت و هیکلمون میشه پسرونه!